ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สวพ. นำคณะอาจารย์ นักบริการวิชาการ และนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 2566

สวพ. นำคณะอาจารย์ นักบริการวิชาการ และนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 2566

10-11 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะอาจารย์ นักบริการวิชาการ และนักวิจัย จาก 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมทั้ง สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ และวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับอำเภอศรีประจันต์ และกลุ่มชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่กลุ่มชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า 3) วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนลานสร้างสรร 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยาหม่องสมุนไพรชุมชนบ้านบรรไดทอง 5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมจีนน้ำยา (สามพี่น้อง) และ 6) กลุ่มรักษ์สาน เพื่อสำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชน สำหรับนำไปใช้เป็นโจทย์วิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป