ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น และ นักบริการวิชาการดีเด่นประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้
1) ด้านการขอรับทุนวิจัยภายนอก สาขาวิทยาศาสตร์ฯ   ได้แก่     ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับดีเด่น)

2) ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ฯ  ได้แก่     ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (ระดับดีเด่น)

3) ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาสังคมศาสตร์   ได้แก่  ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม คณะศิลปศาสตร์ (ระดับดีเด่น)

4) ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ สาขาวิทยาศาสตร์ฯ  ได้แก่    ผศ.ดร.ดลพร ศรีฟ้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ระดับดีเด่น)    อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ชมเชย)

5) ด้านการนำผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ สาขาวิทยาศาสตร์ฯ   ได้แก่    ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับดีเด่น)     รศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ชมเชย)

6) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สาขาสังคมศาสตร์  ได้แก่   ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ระดับดีเด่น)

7) นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ฯ   ได้แก่    ดร.ศุภัคษร มาแสวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ระดับดีเด่น)    อาจารย์สถาพร วันนาพ่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ชมเชย)

8) หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น  ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

9) ด้านผู้มีนวัตกรรมดีเด่น   ได้แก่  ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับดีเด่น)    ดร.ศุภชัย หลักคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ชมเชย)   นายเชวงศักดิ์ คงเกิด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชมเชย)

และ รางวัลเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่นแบบให้เปล่า ได้แก่ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 18 ปี วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร