ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567–2570” ครั้งที่ 4 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

“แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567–2570” ครั้งที่ 4

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567–2570” ครั้งที่ 4 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) รับฟังการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาโครงการสู่ความยั่งยืน" โดย ดร.อุทัย เจริญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมการนำ วนท. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง "ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ CMO" "แนวทางการประเมินโครงการภายใต้ One Route Cooperative Model : CIPPiest Model และ SROI" และ "การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน ววน. สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2566-2570" โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting