ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

   สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศ

 

วิสัยทัศน์

สถาบันที่บูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2.บริการวิชาการและสังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

3.บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล