สารสนเทศงานวิจัย

ระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร (RPM)
ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
Scopus
การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์