การประกาศเลื่อนงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11

 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มทร.ธัญบุรี ประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 จากเดิมวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 ออกไปโดยกำหนดการจัดงานใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถส่งบทคัดย่อเข้าระบบได้ โดยทางผู้จัดยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดการส่งบทคัดย่อ