ทำเนียบคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทำเนียบคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
ประธานกรรมการ
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี
กรรมการ
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช
กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
กรรมการ
ดร.ธานี สุคนธะชาติ
กรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล
กรรมการ
นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร
เลขานุการ
นางสาววัลลภา ฟักประไพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
ผู้ช่วยเลขานุการ