ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
Dr.Chalakorn Udomraksasakul

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6099
อีเมล์ : chalakorn.u@rmutp.ac.th
นางสาวดุริยางค์ คมขำ
Miss Duriyang Komkhum

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : duriyang.k@rmutp.ac.th
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี
Asst. Prof. Sub.LT Dr. Songwut Mongkonlerdmane

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : songwut.m@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
Asst. Prof. Dr. Chantana Papattha

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : chantana.p@rmutp.ac.th
นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร
Miss Ratchanee Lakanunkul

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
Head of the Office of the Director
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : ratchanee.k@rmutp.ac.th
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
Miss Chavinee Binkasemen

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8181
อีเมล์ : chavinee.b@rmutp.ac.th
นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ
Miss Watcharaporn Chaiwan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6094
อีเมล์ : watcharaporn.c@rmutp.ac.th
นางสาวชนิชา ประจักษ์จิตร
Miss Chanicha Prajugjit

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6644
อีเมล์ : chinida .p@rmutp.ac.th