บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์
Miss Suphattra Srinipakanon

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6098
อีเมล์ : suphattra.s@rmutp.ac.th
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
Miss Chavinee Binkasemen

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8181
อีเมล์ : chavinee.b@rmutp.ac.th
นางสาววัลลภา ฟักประไพ
Miss Wallapa Fakprapai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8182
อีเมล์ : wallapa.f@rmutp.ac.th
นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์
Miss Kanchanamat Choeichan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6093
อีเมล์ : kanchanamat.c@rmutp.ac.th
นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์
Miss Duangta Kemsap

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6093
อีเมล์ : duangta.k@rmutp.ac.th

งานบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวชมนภัส วรรณห้วย
Miss Chomnapas Wannahuay

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6643
อีเมล์ : chomnapas.wa@rmutp.ac.th
นางสาวชุติมา ชาตะรัตน์
Miss Chutima Chatarut

นักวิจัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8202
อีเมล์ : chutima.c@rmutp.ac.th
นางสาวจิรนันท์ อินทแสง
Miss Chiranan Intasaeng

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6647
อีเมล์ : chiranan@rmutp.ac.th
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ .....
อีเมล์ :

งานวารสารและเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
Miss Patcharanun Youngworawichian

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8207
อีเมล์ : patcharanun.y@rmutp.ac.th
นางสาวณัชชา ดับใหม่
Miss Natcha Dubmai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6646
อีเมล์ : natcha.d@rmutp.ac.th
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ ......
อีเมล์ :

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
Miss Jenjila B.P. Sungnoen

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6645
อีเมล์ : jenjila.b@rmutp.ac.th
%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2นางสาวชนิชา ประจักษ์จิตร
Miss Chanicha Prajugjit

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6644
อีเมล์ : chinida.p@rmutp.ac.th

งานทรัพย์สินทางปัญญาและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์

นายอัครณิต บรรเทา
Mr.Akanit Banthao
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8178
อีเมล์ : akanit.b@rmutp.ac.th
นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ
Miss Watcharaporn Chaiwan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6094
อีเมล์ : watcharaporn.c@rmutp.ac.th
นางสาวหญิง มัทนัง
Miss Ying Muttanang

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8180
อีเมล์ : ying.mu@rmutp.ac.th

งานบริการวิชาการ

%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ
Miss Doungruethai Kaewkam

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8203
อีเมล์ : doungrouthai.k@rmutp.ac.th
%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ
Miss Nuengruethai Kaewkham

นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8205
อีเมล์ : nuengruethai.k@rmutp.ac.th
นางสาวเรณู วงค์ลังกา
Miss Ranoo Wonglangka

นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8204
อีเมล์ : ranoo.y@rmutp.ac.th
นายนิพล คำพันธุ์
Mr. Nipon Kumphan

นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8206
อีเมล์ : nipon.k@rmutp.ac.th

งานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ

%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ
Miss Nuengruethai Kaewkham

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8205
อีเมล์ : nuengruethai.k@rmutp.ac.th
นางสาวชุติมา เล็กประทุม
Miss Chutima Lekpratum

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6726
อีเมล์ : Chutima.l@rmutp.ac.th
นางสาวสุทธิดา ถุงแก้ว
Miss Sutthida Thungkaew

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6726
อีเมล์ : Sutthida.T@rmutp.ac.th
นางสาวนรินทร์ สมบูรณ์
Miss Narin Somboon

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6726
อีเมล์ : Narin.s@rmutp.ac.th
นางสาวยุวลักษณ์ บุญญะจักร์
Miss Uwalak Boonyajak

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 8179
อีเมล์ : uwalak.b@rmutp.ac.th