ประกาศทุนวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กันยายน 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th ทั้งนี้ นักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนดังกล่าวจะต้องส่งผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)

ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลาการขอทุน :  1 มิ.ย. 60 – 6 ก.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ :  http://www.nrct.go.th/ , http://www.nrms.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ , ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ , ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) , ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลาการขอทุน :  15 พ.ค. 60 – 14 ก.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8252-60
เว็บไซต์ :  http://academics.trf.or.th 
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560

ชื่อทุน : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลาการขอทุน :  22 พ.ค. 60 – 9 มิ.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ :  www.nrct.go.th/
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT – ICSSR)

ชื่อทุน : ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT – ICSSR)
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลาการขอทุน :  9 พ.ค. 60 – 21 ก.ค. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ :  http://www.nrct.go.th/
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…