สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561”

ชื่อทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ระยะเวลาการขอทุน : ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2278 8246
เว็บไซต์ : http://industry.trf.or.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ชื่อทุน : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ระยะเวลาการขอทุน : 2 ตุลาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2579 7435
เว็บไซต์ : www.nrms.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 

ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระยะเวลาการขอทุน :

  • ครั้งที่ ๑ กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  • ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2610 5330
เว็บไซต์ :  –
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ประกาศทุนวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กันยายน 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th ทั้งนี้ นักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนดังกล่าวจะต้องส่งผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)

ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018)
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลาการขอทุน :  1 มิ.ย. 60 – 6 ก.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ :  http://www.nrct.go.th/ , http://www.nrms.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…