ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ติดต่อ : สถาบันวัฒนธรรมศึกษา โทร 0 2247 0013 ต่อ 1309-1310 , โทรสาร 0 2645 305

เว็บไซต์ : http://culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=2975&filename=index

รายละเอียด : หนังสือประกาศ

แบบเสนอโครงการวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อแหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ติดต่อ : คุณกิตติกันตพงศ์ 02-216-3955 ต่อ 226
เว็บไซต์ : http://www.onesqa.or.th

รายละเอียด : ประกาศที่ 4-2561 การให้ทุนอุดหนุการวิจัย
                    แบบขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
                    แบบขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ “Climate Extreme”

ชื่อทุน : Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลาการขอทุน : ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม -30 มีนาคม 2561
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8229
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/

รายละเอียด : หนังสือ

 

รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

ชื่อทุน : ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2579 2690 และ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

การเปิดรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

ชื่อทุน : โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2218 2895
เว็บไซต์ : http://www.eppo.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…