มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม และขอมอบวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 เวที ดังนี้
1. งาน “11Th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
2. งาน “Seoul Internation Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
3. งาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ทั้งนี้ สมารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (JCDR-HS) ISSN: 1905-7121, EISSN: 2539-5521 ในรูปแบบ E-journal ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และปัจจุบันได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th

เอกสารแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.research-expo-register.com