ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560

1. สรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560 (แบบฟอร์ม 1)
2. สรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560 (แบบฟอร์ม 2)
3. คู่มือการกรอกข้อมูล

โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งโครงการจะจัดตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

  • ภาคกลางระหว่างวันที่ 10 – 11 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ goo.gl/Ad4TJB
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 23 – 24 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ขอนแก่น goo.gl/TEsG2S
  • ภาคเหนือระหว่างวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ goo.gl/CwLNdJ
  • ภาคใต้ระหว่างวันที่ 8 – 9 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา goo.gl/AWN8Y3

โดยเปิดระบบลงทะบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal Of Current Science And Technology (JCST) Volume 8, Number 1  (มกราคม-มิถุนายน 2561) ส่งบทความภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rjas.rsu.ac.th

ที่มา : หนังสือ

การรายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRMS หัวข้อ Research Evaluation ประจำปี 2555-2559

 

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561) ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2133 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน