ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

Posted on

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ปีที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

Posted on

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 จำนวน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารย์หนังสือ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ

Posted on

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) […]