ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”

Posted on

📢📢 หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

Posted on

🍗 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 🍗 ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

Posted on

💪 กระทรวงแรงงาน 💪 ขอเชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Posted on

🏘มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 📌 ผู้สนใจสารมารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวน นักวิจัย เข้าร่วมฟังบรรยายการอบรมโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์)

Posted on

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักวิจัย […]