ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาการทำขนมถุงทองโบราณแช่แข็ง และการทำปั้นขลิบทอด แก่กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกระยาสารท การทำฝอยทองและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มทำขนมไทยบ้านกะเร้นเล็ก ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.sciencetech.nrru.ac.th/sc/index.php ในหัวข้อ “ข่าววิจัยและบริการวิชาการ”

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index

รายละเอียด : หนังสือ

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชนในจังหวัดราชบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร คือ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ โดยลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำคุกกี้สับปะรด ทาร์ตสับปะรด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ และขนมเปี๊ยะสติ๊กไส้สับปะรด แก่กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

เรื่อง กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ก.8)

ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลวัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการวิจัย ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณคาดการณ์จัดสรร (สำหรับแผนงานวิจัย ให้ระบุรายละเอียดของโครงการวิจัยย่อยทุกโครงการ) โดยให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม แบบ ก.8 และส่งเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) ถึง สวพ. ภายในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางอีเมล์ ird@rmutp.ac.th เท่านั้น

แบบฟอร์ม ก.8