สวพ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามรอย “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ (RMUTP Digital Research Information Center for Analysis) (2) ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อการวิเคราะห์ (RMUTP Digital Academic Service Information Center for Analysis) ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน

การประชุมจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและราคากลางงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการจัดทำสัญญาและราคากลางโดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร เป็นประธาน การประชุมทำสัญญาและราคากลางนี้เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ทำสัญญาและราคากลางที่ถูกต้อง ในระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เทเวศร์ (Space 1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาทิพย์ เส็งลา และคุณเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร มาให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการจัดหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย และราคากลางงานวิจัย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีโครงการวิจัย ทั้งสิ้น จำนวน 183 โครงการ

สวพ. แสดงความยินดี ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร สวพ. เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวพ. เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางสาวพรกนก  ศรีงาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น โดยมีดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ดเป็นประธาน ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคาร 24  มทร.สุวรรณภูมิ   ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราจ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำวารสารเครือข่ายประชาชื่น  การจัดการประชุมวิชาการในนามเครือข่ายประชาชื่นในช่วงเดือนเม.ย.60 โดยการประชุมครั้งนี้มีการมอบหมายให้หน่วยงานร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาเครือข่ายในด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วยแนวทางการสนับสนุน  การแลกเปลี่ยน  เผยแพร่งานวิจัย  การเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย ซึ่งมทร.พระนครรับผิดชอบในเรื่องแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งนี้จะมีการประชุมเป็นประจำทุก 2 เดือนเพื่อพัฒนางานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการวิจัย โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ www.prn.in.th