สวพ. ร่วมกับ 2 คณะ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึก ร่วมกับชุมชน 9 กลุ่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึก ร่วมกับชุมชน 9 กลุ่ม ในกิจกรรมที่ 2 ภายใต้    การดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการลงพื้นที่กลุ่มและสถานที่จริงของชุมชนที่เสนอความต้องการ ซึ่งนำผลจากการสำรวจประเด็นปัญหา ความต้องการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 นำมาสรุปความต้องการรับบริการอย่างเร่งด่วนของชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  โดยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 แบบ และการพัฒนาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (LOGO) ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 แบบ จาก 9 กลุ่มชุมชนของอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา รวมทั้งการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับชุมชนคูบัว ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีและชุมชนคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ข่าวประสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ สำหรับผู้สนใจเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ”    ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561   ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล์ supattra@thaihealth.or.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด : หนังสือ

ข่าวประสัมพันธ์ : การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น     สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://googl/VKXnGY รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท  ด้านวิจัย  ด้านสถิติ  ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.thอ่านรายละเอียด

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

  • ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ (http://hrm.offpre.rmutp.ac.th) อ่านรายละเอียด

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินการอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร” ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงาน สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้รับเกียรติจาก  คุณนิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี อาจารย์ นักวิจัย มทร.พระนคร เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ท่าน ซึ่งผู้เข้าอบรมในวันนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรเบื้องต้น แหล่งสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตร การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และวิธีการสืบค้น