การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา (2) รายงานผลการประเมินตนเอง SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 11 คน

สวพ. รับการตรวจประเมินตนเอง SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559

สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ตรวจประเมินภายใน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง  ฉันทวิทย์  เป็นกรรมการ และดร.กาญจนา  ลือพงษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจ 4 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้      ปรากฎว่าอยู่ในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย 4.80

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การจัดงานประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ นานาชาติ การประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการงานวิจัย ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมี ท่านอธิการบดี มทร.พระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เฝ้ารับเสด็จและถวายมาลัยข้อพระกรและถวายของที่ระลึก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายรายงาน และ อาจารย์พรกนก  ศรีงาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ มทร.พระนคร ได้ส่งบทความระดับชาติ 41 บทความ ระดับนานาชาติ 4 บทความ และผลงานวิจัยเพื่อจัดนิทรรศการจำนวน 23 ผลงาน จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การส่งผลงานเข้าร่วมครั้งนี้ มทร.พระนคร คัดสรรผลงานที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผสมผสานกับงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่งานศิลปะและสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปตามลำดับ

จากการประชุมวิชาการดังกล่าว มทร.พระนคร ได้รับการตัดสินให้ได้รับบทความดีเด่น สาขาบริการวิชาการ สู่สังคม  เรื่อง “การศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมู่บ้านเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” โดย อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ อาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง  อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ และ อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ อีกหนึ่งบทความนานาชาติที่ได้รับการตัดสินเป็นบทความดีเด่นประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ในสาขา Humanities, Social Sciences and Education เรื่อง “Development of Tangible Media calculations in number for Mathematics Learning in Grade I” โดย อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

พิธีเปิดและบรรยากาศงานประชุมวิชาการ

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ :  https://goo.gl/Chc1Ec

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ :  https://goo.gl/UFhyGy

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ : https://goo.gl/PnvPD1

นิทรรศการงานวิจัย

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ : https://goo.gl/6cnRmd

บทความดีเด่น สาขาบริการวิชาการสู่สังคม

 

บทความดีเด่นประเภทการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

สาขา Humanities, Social Sciences and Education

 

 

 

 

สวพ. จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และตัวแทนจากหน่วยงาน 9 คณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย การจัดทำราคากลางงานวิจัย การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย การติดตามและประเมินผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สวพ. ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปี 2560

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต โดยให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและจัดทำกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่พนักงานบริษัทยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน