สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี  ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) การทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักบริการสังคม (3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินโครงการบริการสังคมภายใต้ระเบียบบริการสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download วารสารดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด : หนังสือ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร และการใช้พื้นที่ของเกษตรกร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร และการใช้พื้นที่ของเกษตรกร เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยด้านการเกษตร จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยประสานโดยตรงกับสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ต่อไป

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน และฉบับที่ 3 ตุลาคม – มกราคม) ซึ่งวารสารดังกล่าวได้ผ่านการประเมินโดย TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ