มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

มมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Changing Era: What’s happening in Arts & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม DPU Hall อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาส่งบทความ : บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2580 0064
เว็บไซต์ : www.dpu.ac.th/conference
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…

ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/11th

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://irdmcru.mcru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 “ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา” ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับมาได้ทางโทรสาร
0 4427 2827 หรือ Email: nircgrad@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560