ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดมหากรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศ๊กษา ครั้งที่ 4

Posted on

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดมหากรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

Posted on

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and lnnovation Towards Sustained Society”

Posted on

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Posted on

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา […]