ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

Posted on

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเลื่อมล้ำของสังคม”

Posted on

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12

Posted on

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ”

Posted on

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 […]

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 “วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”

Posted on

มทร.สุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 […]