มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมด้านการวิจัย จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager : RM) รุ่นที่ 15 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561
  2. หลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561

โดยจัดอบรม ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

รายละเอียด : หนังสือ
                    หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยหมดเขตการรับบทความภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018/

รายละเอียด : หนังสือ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญส่งบทความ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญส่งบทความ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bpi.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.srru.ac.th/nacp2018

รายละเอียด : หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.rru.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ