ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail: cfr2rmutto@gmail.com โทร. 0 3835 8201 ต่อ 8510 โทรสาร 0 3835 8142

รายละเอียด : หนังสือ