External Scholarships

DateConference’s NameOraganizationContact
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561การรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร โทร 0 2280 3413-4 ต่อ 111
ภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2561
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด-
ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครทุน
แบบฟอร์ม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติดต่อฝ่ายวิชาการ สกว. 0 2278 8251-4
http://academics.trf.or.th/
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561ประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน
ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน
ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
กรอบหัวข้อการให้ทุนวิจัย
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญของโครงการฯ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยที่ : https://goo.gl/forms/ezqaSDryNVvEXrhB3
เว็บไซต์ : http://www.eppo.go.th
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561หนังสือประกาศแบบขอรับทุนวิจัยแบบขอรับทุนวิจัยสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คุณกิตติกันตพงศ์ 02-216-3955 ต่อ 226
เว็บไซต์ : http://www.onesqa.or.th
15 มกราคม -30 มีนาคม 2561โครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ “Climate Extreme”สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8229
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2579 2690 และ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th