External Scholarships

DateConference’s NameOraganizationContact
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561หนังสือประกาศแบบขอรับทุนวิจัยแบบขอรับทุนวิจัยสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คุณกิตติกันตพงศ์ 02-216-3955 ต่อ 226
เว็บไซต์ : http://www.onesqa.or.th
15 มกราคม -30 มีนาคม 2561โครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ “Climate Extreme”สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8229
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2579 2690 และ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th