ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรติ นักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Posted on

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

Posted on

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ในสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ในสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]