ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted on

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการโอทอปสัญจร เพื่อผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

Posted on

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

“โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ครั้งที่ 7”

Posted on

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยใหม่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 […]