ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เรื่อง “สาระสำคัญของ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม”

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงนามใน MOU “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted on

ดร.สรสุธี บัวพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570

Posted on

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. ร่วมดำเนินการจัดประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร […]