กองทุนเพื่อการวิจัย มทร.พระนคร

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ

การดำเนินงาน

แบบฟอร์ม

แบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (กท.01) (แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ลงนาม ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

แบบเสนอขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (กท.01) (แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ลงนาม ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565)

แบบเสนอการเบิกเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (กท.03)

แบบเสนอการเบิกเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย หรือผลงานประดิษฐ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ (กท.04)