โครงการบริการวิชาการ ชุดโครงการภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี