งานทรัพย์สินทางปัญญา

  • โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    วิทยากรโดย :

    • อาจารย์ประชุม  คำพุฒ   ผู้อำนวยการ TLO
    • ว่าที่ร้อยเอกกิตติพงษ์  สุวีโร   ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ TLO
    • นายธวัชชัย  อริยะสุทธิ  หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ TLO