ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. กฎกระทรวง กำหนดหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานรัฐ
 4. กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 5. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน
 6. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
 8. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
 9. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
 10. กฎกระทรวง กรณีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 11. แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
 12. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัย (ที่มา :: กองคลัง มทร.พระนคร 8 มค.61)
 13. หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ