การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณรายจ่าย

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2564

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564

 1. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2565 (Platform/Program/Objective/Key result)
 3. แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 (PPT)
 4. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564
 5. วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) และกรอบวิจัย ปี 64
 6. สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) และกรอบวิจัย ปี 64
 7. บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) และกรอบวิจัย ปี 64
 8. บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) และกรอบวิจัย ปี 64
 9. บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) และกรอบวิจัย ปี 64
 10. สวก.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) และกรอบวิจัย ปี 64
 11. สนช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) และกรอบวิจัย ปี 64
 12. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
 13. (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565

 

 

 

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2563

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2563

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2562

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2560

คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2559
การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2558

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2556