ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 10th “Connecting Local Research to International Perspectives”) ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ