ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. รับการตรวจประเมินตนเอง SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560

สวพ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ตรวจประเมินภายใน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดี  นิยมรัตน์ เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง เป็นกรรมการ และนายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจ 4 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ ปรากฎว่าอยู่ในคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.60