ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และหน่วยงาน เข้ารับการคัดเลือก นักวิจัยดีเด่น หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด๋น ประจำปี 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานวิจัยของบุคลากรจึงได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ขึ้น

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด มทร.พระนคร สามารถพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=113 พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 11 ชุด และจัดส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมทิกา พ่วงแสง โทรศัพท์ภายใน 6097