ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม โดยพิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ นักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลดีเด่นด้านการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักบริการวิชาการดีเด่นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://ird.rmutp.ac.th