ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร จัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน – ล้านนา ร่วมสมัย”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมเสวนาและนำเสนอผลสำเร็จของการจัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย” ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำผลงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของจังหวัด ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างมากขึ้น โดยมีรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นักออกแบบ และผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนาด้วย กิจกรรมภายในงานยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ “นวัตกรรมผ้าทออีสาน ล้านนา ร่วมสมัย” รวมทั้งการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน – ล้านนาร่วมสมัย และกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมระยะสั้น “เพิ่มมูลค่าผ้าทอ” ด้วยการทำพวงกุญแจผ้าทอ และการสาธิตการทำผ้านวัตกรรม ณ ลาน EDEN HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561