ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทน มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ มทร.พระนคร เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 สถาบัน