ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rk.mcu.ac.th/bdsd

รายละเอียด : หนังสือ