ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS) ในหัวข้อ “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” ซึ่งจัดระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ICADA2019.nida.ac.th

รายละเอียก : หนังสือ