ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019: "Language and Communication in the Era of Glocalization" ในวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iclc.nida.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ