ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดยุค 4.0” รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดยุค 4.0” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาดออนไลน์ แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561