ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดยุค 4.0” รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดยุค 4.0” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และการตลาดออนไลน์ แก่ชุมชนกลุ่มผู้รับบริการวิชาการตาม MOU (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี) ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอบรมจำนวน 56 คน