ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2441 6059 ต่อ 2420-2426 หรือทางเว็บไซต์ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/

รายละเอียด : หนังสือ