ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทำงานวิจัยและหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ให้สามารถพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่
1. นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. นักวิจัยดีเด่นด้านการนำผลงานวิจัยและหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ สาขาสังคมศาสตร์
- อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
3. นักวิจัยดีเด่นด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
4. หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์