ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เชิดชูเกียรติ นักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้พัฒนาผลงานของตนเองอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมอบโล่และเกียรติบัตร แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่นแบบให้เปล่า คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ พันธุนะ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่นแบบสร้างรายได้ คือ นางสาวกรรณิการ์ จะกอ สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร