ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring program) กิจกรรมที่ 1 เรื่อง สิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

29 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring program) กิจกรรมที่ 1 เรื่อง สิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานในการเปิดอบรมในครั้งนี้

ซึ่งโครงการอบรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากร ให้กับทาง มทร.พระนคร นำโดย ท่านอาจารย์จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาบรรยายและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมายแรก คือ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ทั้งนี้งานอบรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 53 ท่าน