การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา (2) รายงานผลการประเมินตนเอง SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และ บุคลากร สวพ. จำนวน 11 คน