มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/index.php