ประกาศทุนวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กันยายน 2560 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th ทั้งนี้ นักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนดังกล่าวจะต้องส่งผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560