ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The 12th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2017)” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://spucon.spu.ac.th