งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

สถาบันพระปกเกล้า ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยส่งแบบฟอร์มและบทความตามที่สถาบันกำหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560