ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยและราคากลางงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการจัดทำสัญญาและราคากลางโดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร เป็นประธาน การประชุมทำสัญญาและราคากลางนี้เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ทำสัญญาและราคากลางที่ถูกต้อง ในระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เทเวศร์ (Space 1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาทิพย์ เส็งลา และคุณเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร มาให้คำแนะนำแก่นักวิจัยในการจัดหมวดงบประมาณค่าใช้จ่าย และราคากลางงานวิจัย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีโครงการวิจัย ทั้งสิ้น จำนวน 183 โครงการ