ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น  4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการบริหารงานวิจัยของ มทร.พระนคร (2) ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อการบริหารงานบริการวิชาการของ มทร.พระนคร โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 19 คน