ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Turnitin

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Turnitin 2017 รุ่นที่ 1-4 ในวันที่ 12 , 18 และ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม สำหรับโปรแกรม Turnitin 2017 เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย ตระหนักในเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย โดยมี คุณจิรวัฒน์ พรหมพร และ คุณสุชานาฏ ไพโสภา จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 101 คน