ข่าวสารทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ “Climate Extreme”

ชื่อทุน : Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระยะเวลาการขอทุน : ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม -30 มีนาคม 2561
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2278 8229
เว็บไซต์ : http://www.trf.or.th/

รายละเอียด : หนังสือ