ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร และการใช้พื้นที่ของเกษตรกร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร และการใช้พื้นที่ของเกษตรกร เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยด้านการเกษตร จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยประสานโดยตรงกับสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ต่อไป

รายละเอียด : หนังสือ