ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6093 ( ดูหมายเลขทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน )

เว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Web site : http://ird.rmutp.ac.th

E-mail : irdrmutp@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/irdrmutp11

คลินิกเทคโนโลยี

Web site : http://clinictech.rmutp.ac.th

E-mail : asird.rmutp@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/Clinictech.RMUTP

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

Web site :  http://journal.rmutp.ac.th

E-mail : j_rmutp@rmutp.ac.th

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

Web site : http://ird.rmutp.ac.th/km