มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cim.vru.ac.th

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (The Second National Conference on Quality Management And Technology Innovation) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.umt.ac.th

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 02-2774395 หรือ 02-6976307 ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารแนบ : รายละเอียด 

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 “การกีฬา, สุขภาพ, นันทนาการและการท่องเที่ยว: เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ”

สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 “การกีฬา, สุขภาพ, นันทนาการและการท่องเที่ยว: เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” (Sport, Health, Recreation and Tourism: The Added Economic) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ipeic2017.com

มรภ.ลำปาง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “คณะครุศาสตร์ 2560: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “คณะครุศาสตร์ 2560: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/innovation2017