การฝึกอบรม เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย” ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารรับรอง (อาคาร11) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1601 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bsru.ac.th

 

เอกสารแนบ : รายละเอียด…

ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพองค์การด้านการศึกษาที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพองค์การด้านการศึกษาที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc13/

ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.pim.ac.th

การประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญแลกเปลี่ยนและรับฟังประสบการณ์การทำงานวิจัยในการขับเคลื่อนภาษาแม่/ภาษาท้องถิ่นอันนำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละชาติพันธุ์ทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : รายละเอียด…