การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ird.rmutto.ac.th

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” (Think Globally, Act locally : Paradigms in Research Creativity) ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2559 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/conres2016

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development” ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.eau.ac.th

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (The 8th International Conference on Humanities and Social Sciences)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (The 8th International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “Innovation in Humanities and Social Sciences : Opportunities and Challenges” ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ Hotel Royale Chulan Damansara, Selangor, Malaysia ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ichiss.upnm.edu.my/

การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2559 ในหัวข้อ “Nuclear for Health and Environment”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2559 ในหัวข้อ “Nuclear for Health and Environment” ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (Centara Grand at Central Plaza Ladprao) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inst-th.org