ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ในหัวข้อ “อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน” “The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น โดยขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://cscd2015.kku.ac.th

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48  พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IISRC-RDINRRU 3rd International Conference on Advanced Trend of E-Learning & Information Technology 2015 (ICATEOET 2015) ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.old.nrru.ac.th/rdi/ข่าวประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภูเก็ต ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล” “Developing the Quality of  Thai Research to the International Standards”ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://seminarresearch.pkru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference) ในหัวเรื่อง บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์ (Graduate Research towards Globalization) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.nu.ac.th/ngrc38
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 (the 7th International Conference on Language and Communication 2015) ในหัวข้อเรื่อง “Advancing Research in Language, Communication and Culture: Towards a Sustainable Asia” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://iclc.nida.ac.th
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมระดมสมอง เรื่อง “ท้าทายไทย : ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร” ในวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 111 ปี “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 “การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 (Knowledge and Learning Management for 21st Century Skills Building)” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uru.ac.th

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for pares) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

bn_11-th
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for pares) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2
ประจำปี 2558
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพหลักการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.wisdom.rmutl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=63

 

สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ”
  ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.icird.mju.ac.th
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sripatum University Conference 2015; SPUCON15) ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
  ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://eoffice.spu.ac.th/spucon2015
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 3rd Sharing Teaching in Research and Education (STRE2015)” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ บางซาใต้ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.stre2015.com
 • มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 15 และเชิญนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pspa2015.com
 • มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Thailand Quality Conference & Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ftqm.or.th
 • ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ
  “อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน” “The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability
  in ASEAN Community” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://cscd2015.kku.ac.th
 • ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ
  “งานวิจัยเพื่อการสรรสร้างนวัตกรรม” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://grad-research.stou.ac.th
 • ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12
  “The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society” ในหัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2015 and Future” ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.eLearn2015.siamtechu.net
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยี ภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6” ในหัวข้อ
  “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society” ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช