การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.uru.ac.th/engagement

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “สรรพศาสตร์-ศิลป์ ถิ่นลพบุรี”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการระดับชาติ “สรรพศาสตร์-ศิลป์ ถิ่นลพบุรี” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างชุมชนและสังคม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างชุมชนและสังคม” ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่  27 พฤษภาคม 2559

การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12” (The 12th Mahasarakham University Research Conference) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นั้น ขอขยายเวลาการส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.research.msu.ac.th/mrc12

ประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559