การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ครุศาสตร์วิจัย 2559” มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ครุศาสตร์วิจัย 2559” มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/nace2016/

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน”

วิทยาลัยนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/ conference2016

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา” ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://cseconference.nida.ac.th 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ประจำปี 2559 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1” ในหัวข้อ “สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย  ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC” ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rtunc2016.rtu.ac.th/

การส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.human.ubru.ac.th